Upravit stránku

SPRÁVNÁ AGROTECHNIKA - ZÁKLAD PĚSTITELSKÉHO ÚSPĚCHU.
Ekonomika trvalých travních porostů je velmi složitou, ale velmi zajímavou oblastí agrotechniky vinice. Chyby, hlavně při zakládání vinic, mají dlouhodobé dopady. Vinohradnická veřejnost již celé jedno desetiletí vstřebává dostupné informace o minimalizaci vstupů do agrotechniky plodných vinic. Jde o to, najít rovnováhu mezi ekonomikou, ekologií a biologickými požadavky vinné révy. Najít tuto rovnováhu je velmi složité, aplikace výsledků jednotlivých možností se mění v závislosti na půdně klimatických a vláhových podmínkách stanoviště, ekonomických možnostech, vybavenosti technikou, ale také vědomostmi a znalostmi jednotlivých pěstitelů a jejich schopností a ochotou aplikovat nové poznatky a vědomosti do vinohradnické praxe. Naše poznatky vycházejí z toho, že ústřední myšlenku minimalizace a ekologizace (tedy i ekonomiku) je třeba hledat v hospodaření s organickou hmotou a vláhou. Tato myšlenka je určující veličinou přístupu v agrotechnice vinice. Dospěli jsme k názoru o naprosté nesmyslnosti likvidace révy vyhrnováním a pálením, naopak je nezbytné stávající stav organické hmoty doplnit o organickou hmotu z dalších zdrojů. Řešení skýtá využití slámy, zeleného hnojení a systému využívajícího mulčování zelené hmoty (plevelů - dnes doprovodných rostlin) v trvalém zatravnění vinice, který se velmi osvědčil. Každá organická hmota ve vinicích je totiž velmi vzácná a významnou měrou se podílí na zdravotním stavu keřů, zvýšené schopnosti příjmu živin, celkovém výnosu a kvalitě hroznů, tedy na ekonomice celého vinohradnického provozu.

V našich klimatických podmínkách se jeví jako optimální systém trvalého zatravnění meziřadí vinice ob řádek. V lokalitách s vyššími srážkami je možné zatravnění celoplošné s údržbou příkmenného pásu kultivací nebo herbicidy. Zatravnění je možné provést výsevem kulturních trav do meziřadí, nebo přirozeným náletem. Nejlépe se osvědčil druhý, přirozený způsob trvalého zatravnění, protože se na stanovišti vyselektují druhy trav, které jsou z hlediska biologického domovem v uvedené lokalitě. Při umělém výsevu je třeba dbát na to, aby se směs vysévaných trav skládala vyváženě jen z druhů nízkorostoucích. Vysokorostoucí trávy zastiňují spodní patro nízkorostoucích trav a vytvářejí jednotlivé drny, což není z hlediska agrotechnického a z hlediska možnosti zvýšené vodní eroze nejvhodnější. Tyto trávy mají také vyšší nároky na spotřebu vody, více tedy konkurují vinné révě.

Údržba takovéhoto trvale zatravněného meziřadí se provádí zjara prvním mulčováním společně s drcením réví mulčovačem. V případě, že provádíme nastýlání slámou v řádku, je možné spojit mulčování trav, drcení réví i s podrcením nastlané slámy. K tomuto účelu jsou velmi vhodné mulčovače HMF, jejichž výkonnostní parametry a kvalita práce jsou přesvědčivé. Po celou dobu, kdy jsou stroje v provozu, nevyskytla se závažná porucha. Jde o mulčovače s možností využití přídavných zařízení (výkyvné sekce, ometače kmínků…). Výkony a životnost strojů HMF lze označit za překvapující. Dokumentujeme to na faktu, že jeden mulčovač po dobu zkoušek ošetřoval celoročně 300 hektarovou vinici při průměrné frekvenci 3-4 ošetření za vegetaci. Jeden pracovník byl tedy schopen ošetřit celoročně plochu 150 ha (ošetření bylo ob řádek).

Agrotechnika postavená na takto kvalitních strojích a jasné ekonomické strategii přinese překvapivě nízké náklady. Další mulčování meziřadí se provádí již jen velkoplošnými sekačkami, a to z důvodu podstatně nižší energetické náročnosti a až trojnásobnému hektarovému výkonu oproti mulčovači. Takto ošetřené zatravněné meziřadí vinice je pro každého pěstitele značným přínosem.

Agrotechnické zhodnocení

 • možnost včasné aplikace postřiku při deštivém počasí,kdy není možné vjet do meziřadí udržovaného kultivací
 • lepší zdravotní stav
 • vyšší pojezdová pracovní rychlost všech strojů při údržbě listové stěny, příkmenného pásu a meziřadí
 • vyšší produktivita
 • podstatně lepší kvalita a účinnost provedených pracovních zásahů ve vinici
 • rovný pozemek- úspora práce
 • lepší pracovní prostředí zaměstnanců pro výkon ručních prací ve vinici
 • kultura práce
 • ekonomické zhodnocení
 • snížení energetické náročnosti při průjezdech meziřadím při všech agrotechnických zásazích ve vinici
 • úspora nákladů (např.potřebný celkový příkon při jednom postřiku - černý úhor=42,4 KW - zatravněné meziřadí=31,4 KW = - 26%)

Při předpokládaných průměrných zásazích mechanizačních prostředků ve vinici :

 • 7x-postřik - chemická ochrana proti chorobám a škůdcům
 • 3x-postřik příkmenného pásu herbicidem, nebo okopávačka
 • 1x-ometač kmínků
 • 3x-kultivátor
 • 1x-hloubkový kypřič
 • 1x-přihnojování průmyslovými hnojivy
 • 1x-sklizňové práce-vinobraní
 • 1x-vyvazování letorostů
 • 1x-odsavač listů
 • 2x-osečkování

Při předpokládaných nákladech na 1 ha mechanizovaných prací ve vinici 500,00 Kč je reálná úspora nákladů až ve výši 2.500,00 Kč /ha za 1 rok.

Biologické zhodnocení

 • zlepšení mikroklimatu-o cca 10 % vyšší intenzita fotosyntézy při teplotách nad 30 C 
 • zvýšení obsahu humusu v půdě oproti meziřadí s černým úhorem-po 20-30 letech 2-3 násobně
 • zvýšení biomasy žížal cca 4x
 • vyrovnanější uvolňování živin-N, P, K a dalších
 • jednoznačně je tedy možné říci, že trvalé zatravnění meziřadí vinic má v našich klimatických podmínkách opodstatnění jak z hlediska agrotechnického, biologického, ekologického i ekonomického.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti